הרב פוקס לצד כתב היד הנדיר - נדיר: סגולה למציאת שידוך לבחור

הרב פוקס לצד כתב היד הנדיר (צילום: באדיבות כותב השורות)

לפני שבוע ישבתי לחפש סגולה ועברתי על כתבי היד הרבים שבמכוננו. כך נפלה לידי תפילה אשר לא ראיתי כמוה בייחודיותה. אמנם ידוע שהחיד"א הביאה בספריו וזהו העתק קדום יותר ממנו אך מה שעניין אותי זו העובדה שמדובר בתפילה לבחור שמעוניין להתחתן ומוסיף תפילתו זו בתוך 'שמונה עשרה' לפני סוף ברכת שומע תפילה, שזה לבדו מאוד נדיר היות ומדובר בכתב יד לפני למעלה משלוש מאות שנה.ידוע, שהכוונות שמוסיפים בתפילה זו הינם קבלה אמיתית וזה מעיד לנו עשרות מונים שפעם היו הבחורים למדים כוונות בתפילה לפי הקבלה.לפני שבוע ישבתי לחפש סגולה ועברתי על כתבי היד הרבים שבמכוננו. כך נפלה לידי תפילה אשר לא ראיתי כמוה בייחודיותה. אמנם ידוע שהחיד"א הביאה בספריו וזהו העתק קדום יותר ממנו אך מה שעניין אותי זו העובדה שמדובר בתפילה לבחור שמעוניין להתחתן ומוסיף תפילתו זו בתוך 'שמונה עשרה' לפני סוף ברכת שומע תפילה, שזה לבדו מאוד נדיר היות ומדובר בכתב יד לפני למעלה משלוש מאות שנה.

הבאתי לכם את התפילה כתובה בכתב היד המקורי והעתקתי אותה אחד לאחד, גם עם טעויות הכתיב.

הוספתי פרושים לשמות מספרי המקובלים כדי שנבין קצת פשטם של דברים, וכמובן שיש עומק לדבר כעומק הים.

כמו כן פתחתי את ראשי התיבות לאלו שאינם רגילים בתפילה.

יהי רצון שנזכה ששנה הבאה עלינו לטובה תתמלא ברחמים גמורים ונזכה לביאת הגואל אמן.

תפילה לבחור ירא השם שרוצה שתזדמן לו כלה הגונה יאמר:

"רש"ל[1] בחסדך יצרת עולמך ובראת אדם ועשית לו עזר וציויתני לישא ולהוליד בנים והחמירו עבדיך רז"ל[2] שלא לאחר מצוה זאת.

 


וביען חיי העולם הזה והעב"א[3] תלויים באשה ובעוה"ר[4] אין עוד נביא ולא רוה"ק[5] לדעת איזו ראויה לקיים מצותך לכן בלב נשבר באתי להפיל תחינתי לפניך אב הרחמן ויהי רמיאו"א[6] שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי בת זוג נאה ויראת השם ובמלת[7] מידות טובות וטובת שכל ומצלחת ומבורכת, כי בזה אוכל לעבוד את השם בלי טרדה.

והיה הנערה אשר ידברו לי עליה והיא ראויה ויש בה יראת השם ומדות טובות, והענה לי ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה ליבי לגמור הדבר באופן שאוכל לקיים מצותיך ותטיב לי בעוה"ז[8] ובעוה"ב[9] אל מלא רחמים רחש תמף[10]

עזרני על כבוד שמך עשה למען שמך וכו' וחניני ושמע תפילתי אמן בשם אראריתא[11]

כי אתה שומע תפילת כל פה בא"י[12] שומע תפילה ותכוון

אוכץ[13] אזבוגה[14] ילאפולליצ"ו[15]

[1] רבונו של עולם

[2] רבותינו זכרונם לברכה

[3] והעולם הבא

[4] ובעוונותינו הרבים

[5] רוח הקודש

[6] רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי

[7] צריך להיות כתוב "ו(ב)מלאת"

[8] בעולם הזה

[9] ובעולם הבא

[10] כתב ספר החשק "זה השם מסרו יעקב אבינו עליו השלום בשעת פטירתו להזכירו בעת צרה וממנה יוושע והוא נוטריקון רחום חנון שומר תמים מציל פודה

[11] ראשי תיבות "אחד ראש אחדות ראש יחודו תמורתו אחד" וכתב בספר השרשי השמות שהוא שם מועיל שתתקבל תפילתו ויש לו שני ניקודים א' אַרְאַרִיתָא והשני לפי הרש"ש אְרֵארִיתְאָ

[12] ברוך אתה ה'

[13] שם זה ידוע למקובלים שכוחו לתפילה שהרי יותא בא"ת ב"ש "תפלה" ומנקדים אותו כך אְוְכִץִ מהניקוד של ראשי תיבות הפסוק וְלפני יְהו* יִשפוך שִיחו ובגימטריה 117 שהוא ע"ב מ"ה שהם משמות ה'

[14] והוא נקרא שם השמינית שהרי כל שתי אותיות יוצרות שמונה א"ז ב"ו ג"ה וגם שהוא אחד בשבעים שמות של מטטרו"ן ובספר כנפי יונה כתב שהוא הממשיך כ"ד קישוטי כלה ונקרא גם בשם חותם הגדול

[15] יהיו לרצון אימרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי