מכון"סגולת אמת" לחקר מיסטיקה יהודית בראשות הרב חיים פוקס שליט"א
חפש
 
מפתחות תהילים
סגולות בספר תהילים - באות א'

 
אוהב     שירבו לך אוהבים           תהילים קיא
אוהב     לקיים אהבת אהובים       תהילים קלג
אויב      לנצח אויביו        תהילים קלג
אויב      לפחד אויב         תהילים קיט
אויב      להינקם מאויביו  תהילים נד
אויב      לאבד האויבים    תהילים יא
אויב      להינצל מיד אויב תהילים מד
אסיר     לנאסר בכלי ברזל           תהילים נו
אפיקורוס           ליתן מענה         תהילים קיח
תהילים קיט
אריה     להינצל מאריה    תהילים צ
אש        להינצל מאש וממים         תהילים עו
אשה     אשה שבניה מתים          תהילים לג
תהילים קכו
אשה     מי שיש לו אשה רעה       תהילים מה
אשה     שונא לאשתו       תהילים מו
תהילים קלט
תהילים קמ
סגולות בספר תהילים - באות ב'
 
בית       לבנין הבית        תהילים מב
תהילים מג
בנים      לאשה שבניה מתים         תהילים לג
בעל דין לנצח בעל דין     תהילים צג
בקשה   אם צריך דבר מאדם        תהילים סח
 
---
סגולות בספר תהילים - באות ג'
 
 
גאוה     להשפילה           תהילים עה
תהילים קלא
תהילים קלח
גבורה   להתגבר בגבורותיו         תהילים קיב
גנב       לפרסם הגנב      תהילים טז
סגולות בספר תהילים - באות ד'
 
דין        לדינא    תהילים קיט/ ל
דין - טוב            לדין      תהילים כ
דין        לנצח את בעל דינו           תהילים צג
דרך      לאומרו בדרך     תהילים יז
דרך      לילך בדרך         תהילים לד
תהילים קיט
תהילים נ
 
----
סגולות בספר תהילים - באות ה'
 
הודאה   להלל לה'           כל מזמור
הלשנה  מי שהלשינוהו חנם          תהילים קיז
הפלה    לאשה שמפלת נפלים      תהילים א
הצלה    להושיע את העיר            תהילים פז
תהילים פח
הצלחה  הצלחה  תהילים נז
תהילים קח
 
-----
סגולות בספר תהילים - באות ז'
 
זדונות   להודות על הזדונות        תהילים קלו
זנות      לטמא הזנות      תהילים נא
זנות      לחמדן וזנאי       תהילים סט
סגולות בספר תהילים - באות ח'
 
 
חולשה  שלא יחלש         תהילים יב
חולה     לנער חולה         תהילים ט
חולה     קדחת   תהילים מט
תהילים סז
תהילים קה
תהיליםקו
תהילים קז
חולה     לרזה גופו מרוב חולי       תהילים פד
חולה     חולי השוקיים     תהילים קמב
חולה     חולי הזרוע        תהילים קמג
חולה     שבירת היד        תהילים קמד
חולה     לכאב לב            תהילים קמא
חולה     למאבד איבריו    תהילים פט
חולה     לחשש עין ימנית תהילים קיטג
חולה     לחולי הטחול      תהילים קיטז
חולה     לכרס עליון         תהילים קיטח
חולה     לכל כוליא בגופו  תהילים קיט/ ט
חולה     לניפוח האף הימני           תהילים קיט / כ
חולה     לניפוח האף שמאל          תהילים קיט / פ
חולה     לחשש יד ימין     תהילים קיט / מ
חולה     לחשש יד שמאל  תהילים קיט / ע
חולה     לחשש רגל שמאל           תהילים קיט / ק
חולה     לחשש אוזן ימין  >תהילים קיט / ר
חולה     לחשש אוזן שמאל           תהילים קיט / ת
חטא      להישמר מחטא   תהילים קיט / ה
חיה       חיות רעות         תהילים כז
חכמה    לקבלת חכמה     תהילים יט
חלום     לשאלת חלום     תהילים כג
חן         למצוא חן           תהילים ח
תהילים עא
תהילים עב
חן         לחן וחסד בעיני המלכות  תהילים עח
חסיד     להיות חסיד       תהילים צט
חרב      למכת חרב         תהילים קמו
חשד     לחשדא  תהילים קיט / י
סגולות בספר תהילים - באות י'
 
ילדים    מי שמתו ילדיה   תהילים קכו
תהילים לג
ים         סערה בים         תהילים ב
יצר הרע            נגד עצת היצר    תהילים נט
סגולות בספר תהילים - באות כ'
 
כלב       כלב רע  תהילים נח
סגולות בספר תהילים - באות ל'
 
לילה     לצאת בלילה יחידי          תהילים קכא
קודם הלימוד      להגיד קודם הלימוד        תהילים קלד
ליסטים  להינצל מליסטים תהילים נ
לשון הרע           להסיר מלשון הרע          תהילים נב
 
סגולות בספר תהילים - באות מ'
 
מושל     להבעית מושל    תהילים קיט
להרחיק מזיק     להרחיק המזיקים מעליו   תהילים קד
מים       להינצל משטף מים          תהילים כד
תהילים עו
מינות    לבטל עבודתה    תהילים פ
תהילים פא
תהילים קיג
מינות    להתווכח עמהם  תהילים קטו
תהילים קיח
מיתה    להנצל ממיתה משונה      תהילים יג
תהילים קטז
מכשול   שלא יכשילוהו בעירו        תהילים צה
מלחמה לילך למלחמה    תהילים ס
תהילים ע
תהילים פג
מלכות   לחן וחסד במלכות          תהילים עח
מלכים   להינצל ממלכים  תהילים יח
מסחר   להצליח במסחר  תהילים קיד
תהילים סג
מעוברת            תהילים קכח
מצוה     שתתקיים בידו מצוה       תהילים קיט
מצוה     לדבר מצוה        תהילים קכט
 
סגולות בספר תהילים - באות נ'
 
נהר       לעבור בנהר       תהילים סד
תהילים קכו
נחש      לנשיכת נחש      תהילים קמז
לראות ניסים גדולים                   תהילים צב
 
סגולות בספר תהילים - באות ס'
 
סחורה  להצליח בסחורה תהילים סג
תהילים קיד
סכנה     לכל צרה וסכנה  תהילים כו
ספינה   לעבור בספינה    תהילים קכד
תהילים קל
 
סגולות בספר תהילים - באות ע'
 
עבד      לעבד שברח       תהילים קכג
עבודה זרה        לבל יעבוד ע"ז    תהילים פ
תהילים פא
עיניים    לחולי עיניים       תהילים ו
עין        לחשש עין ימין    תהילים קיט
עין הרע להסיר עין הרע   תהילים לא
עין        לחשש עין שמאל תהילים קיט / ג
עצה      אם יעץ עליך דבר רע      תהילים לח
עקרה    לאשה עקרה      תהילים קב
תהילים קג
סגולות בספר תהילים - באות פ'
 
פחד      להינצל מפחד     תהילים יד
תהילים עג
תהילים קמה
פחד      אם ירא לשבת בבית        תהילים סא
פיוס      לפייס את חבירך פה
פרנסה  בטלוהו מאומנותו            תהילים מא
סגולות בספר תהילים - באות צ'
 
צער      לכל צער            תהילים כב
צרה      לכל צרה וסכנה  תהילים כו
צרה      שלא תפול ביום צרה       תהילים עז
צרכים   לבקש צרכיך      תהילים קיט / ס
סגולות בספר תהילים - באות ק
 
קדחת   לחולה קדחת     תהילים מט
קדחת   לקדחת תמידית תהילים סז
תהילים קז
קדחת   לקדחת השלישית           תהילים קו
קדחת   לקדחת הרביעית            תהילים קה
סגולות בספר תהילים - באות ר'
 
ראש      לכאב ראש         תהילים ג
רוח       למי שיש לו רוח  תהילים סו
רוח       לרוח בישא         תהילים סח
רוח רעה            למי שיש לו רוח רעה       תהילים כט
תהילים מ
תהילים פו
רוח רעה                       תהילים ה
תהילים צא
רחמים  לבקשת רחמים   תהילים לב
ריב       אם קמו עליך מריבים      תהילים לה
רשעים  לכלות רשעים     תהילים לו
סגולות בספר תהילים - באות ש'
 
שבועה  לפרוץ בשבועות  תהילים קלב
שד        להמית שד         תהילים טו
שונאים  שיפחדו ממך      תהילים מח
תהילים מג
שונאים  להבריח שונאים  תהילים ז
שונאים  שיש לו שונאים   תהילים י
תהילים עד
שונאים  להשמיד שונאים תהילים קיט / צ
שונאים  שונא לאשתו       תהילים מו
תהילים קלט
תהילים מ
שונאים  להכניע שונאים   תהילים עט
שונאים  אם מעיק עליך    תהילים צד
תהילים קט
שונאים  שישלימו לך       תהילים קי
תהילים קלז
שודדים להינצל משודדים תהילים נ
שיכור               תהילים לז
שלטון    לילך לפני שלטון תהילים כא
שליחות להצליח בשליחותך         תהילים פב
שכחה              תהילים קיט / ב
שלום     לשלום עם חבירו תהילים צח
תהילים קכ
שריפה             תהילים קמח
שריפה  שלא תרבה        תהילים קמט
 
 
 
סגולות בספר תהילים - באות ת'
 
תינוק    לתינוק שנולד     תהילים קכז
תענית   למתענה            תהילים לט
תפלה    לאחר מנחה וערבית        תהילים סב
תפלה    לתפלה  תהילים כח
תשובה  לעשות תשובה   תהילים ד
סגולות בספר תהילים - כללי
 
טוב לכל מאן דבעי                     תהילים ד
לכל עקא                       תהילים כה
לכל דבר רע                  תהילים ל
תהילים נח
לילך אצל אדם גדול                    תהילים קכב